[current-page:page-title]

Ці методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Біологія” складено відповідно з програмою для І курсу спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

У методичні вказівки включені лабораторні роботи до розділів “Молекулярні основи структурної організації клітини”, “Обмін речовин та енергії у клітині”, “Закономірності спадкування генів та ознак”, “Різноманітність живих істот”. У вищеназваних розділах розглядаються питання, що пов’язані з будовою та властивостями органічних речовин, які входять до складу клітини: вуглеводів, білків, ліпідів, нуклеїнових кислот; показана важлива роль у процесі життєдіяльності клітини біологічно активних речовин – ферментів, вітамінів. Лабораторні роботи передбачають вивчення біохімічних, цитологічних, генетичних методів дослідження.

У методичних вказівках викладено метод мікроскопічного дослідження та його використання для визначення морфологічних особливостей (форми, розмірів) клітин різних біологічних об’єктів (живих організмів), їх ультраструктури (складових органел). Крім того, представлено метод вивчення властивостей живих істот, що пов’язаний із модифікаційною (неспадкоємною) мінливістю та метод проведення гібридологічного аналізу (схрещування та аналізу його нащадків).

Кожну тему лабораторних робіт передує стислий теоретичний огляд, який необхідний для розуміння студентами сутності питань, що вивчаються. У роботах наведено таблиці, графологічні структури, які дозволяють наочно представити об’єкти, речовини, що досліджуються. Матеріал лабораторних робіт надається у наступній послідовності: формулювання теми, мети роботи, визначення конкретного завдання; перелік необхідного обладнання та матеріалів та порядок виконання завдання.

Кожна запропонована лабораторна робота носить науково-дослідний характер. Основна мета методичних вказівок:

– закріплення теоретичних знань, що отримані студентами на лекціях за курсом “Біологія”;

– вивчення основних принципів методів дослідження особливостей та властивостей клітин живих організмів; органел, основних органічних речовин, які входять до їх складу, для використання цих знань при вирішенні екологічних питань (екологічної експертизи, моніторингу, біоіндикації, контролю і аналізу дії антропогенного фактору та ін.)

– одержання практичних навичок дослідницької роботи з різними біооб’єктами, уміння проаналізувати отримані результати.

Кожний студент зобов’язаний, керуючись методичними вказівками, вивчити до заняття теоретичні питання, знати принцип роботи, послідовність проведення досліджень (реакцій), хімізм реакцій, записати завчасно хід роботи у зошит, після проведення досліджень зробити необхідні записи, малюнки та висновки. Студент повинен уміти відповісти на запитання для самоконтролю та підписати роботу в день проведення заняття.

Зміст методичних вказівок:

 •  Лабораторна робота №1. Правила техніки безпеки. Лабораторний посуд та робота з ним
 • Лабораторна робота № 2.Вивчення фізико-хімічних та органолептичних властивостей основних органічних речовин клітини.
 • Лабораторна робота № 3. Мікроскоп. Робота з ним. Виготовлення тимчасового препарату
 • Лабораторна робота №4. Форми і типи клітин
 • Лабораторна робота № 5. Ультраструктура клітини. Пластиди
 • Лабораторна робота № 6. Кристали і клітиннi включення
 • Лабораторна робота № 7. Клітинний поділ
 • Лабораторна робота № 8. Біоенергетика. Розрахунок калорійності харчування
 • Лабораторна робота № 9. Отримання спиртової витяжки хлорофілу і її розділення
 • Лабораторна робота № 10. Закони Менделя. Вирішення генетичних завдань. Моногібридне та дигібридне схрещування
 • Лабораторна робота № 11. Модифікаційна мінливість
 • Лабораторна робота № 12. Різноманітність живих істот
 • Лабораторна робота № 13.Вищі рослини – моховидні, плауновидні, хвощовидні, папоротникові, голонасінні, квіткові
 • Лабораторна робота № 14. Різноманіття мікроорганізмів
 • Лабораторна робота № 15. Біоіндикація