[current-page:page-title]

Ці методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Загальна біологія” складено відповідно з програмою для І курсу спеціальності “Промислова технологія фармацевтичних препаратів””.

У методичні вказівки включені лабораторні роботи до розділів “Молекулярні основи структурної організації клітини”, “Закономірності спадкування генів та ознак”, “Різноманітність живих істот”. У вищеназваних розділах розглядаються питання, що пов’язані з будовою та властивостями структурних елементів клітини, показана їх важлива роль у процесі життєдіяльності живих організмів. Лабораторні роботи передбачають вивчення цитологічних, генетичних методів дослідження.

У методичних вказівках викладено метод мікроскопічного дослідження та його використання для визначення морфологічних особливостей (форми, розмірів) клітин різних біологічних об’єктів (живих організмів), їх ультраструктури (складових органел). Крім того, представлено метод вивчення властивостей живих істот, що пов’язаний із модифікаційною (неспадкоємною) мінливістю та метод проведення гібридологічного аналізу (схрещування та аналізу його нащадків).

Кожну тему лабораторних робіт передує стислий теоретичний огляд, який необхідний для розуміння студентами сутності питань, що вивчаються. У роботах наведено таблиці, графологічні структури, які дозволяють наочно представити об’єкти, речовини, що досліджуються. Матеріал лабораторних робіт надається у наступній послідовності: формулювання теми, мети роботи, визначення конкретного завдання; перелік необхідного обладнання та матеріалів та порядок виконання завдання.

Кожна запропонована лабораторна робота носить науково-дослідний характер.

Основна мета методичних вказівок:

 • закріплення теоретичних знань, що отримані студентами на лекціях за курсом “Загальна біологія”;
 • вивчення основних принципів методів дослідження особливостей та властивостей клітин живих організмів; органел, які входять до їх складу, для використання цих знань при вирішенні фармакологічних питань (якісного складу рослинних, тваринних організмів для створення умов фармацевтичної переробки складових компонентів клітин із збереженням їх біологічно активності, закономірності формування живих організмів для виготовлення ефективних лікарських препаратів та ін.)
 • одержання практичних навичок дослідницької роботи з різними біооб’єктами, уміння проаналізувати отримані результати.

Кожний студент зобов’язаний, керуючись методичними вказівками, вивчити до заняття теоретичні питання, знати принцип роботи, послідовність проведення досліджень (реакцій), хімізм реакцій, записати завчасно хід роботи у зошит, після проведення досліджень зробити необхідні записи, малюнки та висновки. Студент повинен уміти відповісти на запитання для самоконтролю та підписати роботу в день проведення заняття.

 • Лабораторна робота №1. Правила техніки безпеки. Мікроскоп. Робота з ним. Виготовлення тимчасового препарату
 • Лабораторна робота № 2.Форми і типи клітин. Ультраструктура клітини. Пластиди.
 • Лабораторна робота № 3. Кристали і клітиннi включення
 • Лабораторна робота № 4. Клітинний поділ
 • Лабораторна робота № 5. Закони Менделя. Вирішення генетичних завдань. Моногібридне та дигібридне схрещування
 • Лабораторна робота № 7. Різноманітність живих істот
 • Лабораторна робота № 8.Вищі рослини – моховидні, плауновидні, хвощовидні, папоротникові, голонасінні, квіткові
 • Лабораторна робота № 9. Отримання спиртового витягу хлорофілу та його розділення.