[current-page:page-title]

Ці методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Основи загальної біології” для студентів І курсу спеціальності “Біотехнологія” для усіх форм навчання.

У методичні вказівки включені лабораторні роботи до розділів “Основи гістології”, “Розмноження організмів”, “Різноманітність живих істот”. У вищеназваних розділах розглядаються питання, що пов’язані з морфологічними особливостями будови та властивостями як живих організмів в цілому, так і їх окремих елементів – органів та тканин. Лабораторні роботи передбачають вивчення біохімічних і цитологічних методів дослідження.

У методичних вказівках викладено метод мікроскопічного дослідження та його використання для визначення морфологічних особливостей (форми, розмірів) клітин, тканин та органів різних біологічних об’єктів (живих організмів). Крім того, представлено метод вивчення властивостей живих істот за допомогою визначників.

Кожну тему лабораторних робіт передує стислий теоретичний огляд, який необхідний для розуміння студентами сутності питань, що вивчаються. У роботах наведено таблиці, графологічні структури, які дозволяють наочно представити об’єкти, речовини, що досліджуються. Матеріал лабораторних робіт надається у наступній послідовності: формулювання теми, мети роботи, визначення конкретного завдання; перелік необхідного обладнання та матеріалів та порядок виконання завдання. Кожна запропонована лабораторна робота носить науково-дослідний характер. Основна мета методичних вказівок:

 • закріплення теоретичних знань, що отримані студентами на лекціях за курсом “Основи загальної біології”. Розділ ІІ – “Основи цитології”:
 • вивчення основних принципів методів дослідження особливостей та властивостей клітин, тканин, органів живих організмів для використання цих знань при вирішенні питань біотехнологічної галузі (використання живих організмів у біотехнологічним процесах, отримання шляхом біотехнології корисних для людини продуктів);
 • одержання практичних навичок дослідницької роботи з різними біооб’єктами, уміння проаналізувати отримані результати.

Кожний студент зобов’язаний, керуючись методичними вказівками, вивчити до заняття теоретичні питання, знати принцип роботи, послідовність проведення досліджень (реакцій), хімізм реакцій, записати завчасно хід роботи у зошит, після проведення досліджень зробити необхідні записи, малюнки та висновки. Студент повинен уміти відповісти на запитання для самоконтролю та підписати роботу в день проведення заняття.

 • Лабораторна робота №1. Правила техніки безпекиу біологічній лабораторії. Мікроскоп. Робота з ним. Виготовлення тимчасового препарату
 • Лабораторна робота № 2.Тканини тваринних організмів
 • Лабораторна робота № 3. Тканини рослин
 • Лабораторна робота №4. Типи розмноження
 • Лабораторна робота № 5. Різноманітність Царства тварин
 • Лабораторна робота № 6. Морфологічні групи грибів
 • Лабораторна робота № 7. Нижчі рослини: водорості, особливості будови та відділи
 • Лабораторна робота № 8. Лишайники
 • Лабораторна робота № 9. Вищі рослини – моховидні, плауновидні, хвощовидні, папоротникові, голонасінні
 • Лабораторна робота № 10. Будова квітки
 • Лабораторна робота № 11. Визначення рослин за допомогою визначників
 • Лабораторна робота № 12. Класи вищих рослин
 • Лабораторна робота № 13.Морфологічний опис рослин
 • Лабораторна робота № 14. Різноманіття мікроорганізмів